Υπηρεσίες

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης, προμήθεια πυροσβεστικών μέσων. Επιθεώρηση της Ξενοδοχειακής Μονάδας στον τομέα της Πυρασφάλειας.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Για αυτά ισχύουν: Όσα έχουν εφαρμόσει τις Διατάξεις της 2/79 Πυρ/κής Δ/ξης και έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας, εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς αυτό.

Για τα ξενοδοχεία που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της 2/79 ή δε συντάχθηκε καθόλου μελέτη πυροπροστασίας, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Κανονισμού Πυρ/σίας Υφισταμένων Ξενοδοχείων. Τα ξενοδοχεία που εφαρμόζουν τον Κανονισμό Πυροπροστασίας μπορούμε να τα χωρίσουμε σε αυτά που είναι κάτω από 12 κλίνες και αυτά πάνω από 12 κλίνες - τα κάτω από 12 κλίνες εφαρμόζουν μόνο τα μέτρα πυροπροστασίας του άρθρου 18 - τα πάνω από 12 κλίνες εφαρμόζουν τα μέτρα των άρθρων 18 και 19, δηλαδή τους πίνακες αξιολόγησης και εφόσον από αυτούς προκύπτει αποδεκτή πυροπροστασία χορηγείται πιστοποιητικό, ειδάλλως γίνονται παρεμβάσεις μέχρι να γίνει αποδεκτά, δηλαδή επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας.

Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας θεωρούνται : α) Χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα συναγερμού β) Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης γ) Αυτόματο σύστημα τοπικής εφαρμογής δ) Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, όπως αυτόματο σύστημα ολικής ή μερικής κατάκλυσης, αυτόματα συστήματα καταιονισμού ύδατος (SPRINGLERS), ξηράς σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κ.λ.π. ε) Μόνιμο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο Επισημαίνεται δε, ότι οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής δεν αποτελούν σύστημα πυροπροστασίας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Ονοματεπώνυμο*
Εταιρεία
Διεύθυνση
Πόλη
Χώρα*
Τηλέφωνο*
Fax
E-mail*
Προϊόν*
Κωδικός
Ποσότητα - Τεμάχια*
Σχόλια